سیستم توزیع برق

سیستم توزیع برق

1399/12/20

سیستم توزیع برقسیستم توزیع برق
سیستم سیم کشی، برق را از تولید کننده به مصرف کننده‌ها می‌رساند. سیم‌های توزیع کننده با توجه به مصرف کننده‌ها متفاوت هستند. برای ایجاد نظم، سیم‌های هم مسیر را درون یک لوله قرار می‌دهند.

کنترل کننده برق
تمام مصرف کننده‌های برق همیشه به آن نیاز ندارند. برای مثال سیستم صوتی خودرو تنها زمانی که روشن می‌شود به برق احتیاج دارد. با استفاده از دکمه‌های مصرف کننده‌های انرژی می‌توان برق را در آنها کنترل کرد. به عبارتی مصرف کننده‌ها کلید و دکمه‌هایی دارند که راننده با فعال و غیرفعال کردن آنها می‌تواند جریان برق را کنترل کند.

مصرف کننده‌های برق
تمامی تجهیزات برقی خودرو در دسته مصرف کننده‌ها قرار می‌گیرند. تجهیزاتی از قبیل چراغ‌ها، کولر، فن و … تنها با برق کار می‌کنند.

 

سوکت در برق خودرو چیست؟
هر سیم برای اینکه بتواند الکتریسیته را به مصرف کننده را به مصصرف کننده برساند به یک کانکتور نیاز دارد. سوکت‌ها انتهای سیم را به مصرف کننده وصل می‌کنند.

قطع و اتصال سوکت‌ها به راحتی انجام می‌شود و می‌توان آن را از مصرف کننده برق جدا و در صورت معیوب بودن تعویض کرد.

نکاتی درباره سیستم برق خودرو
خودرو برای کارکردن به برق ۱۲ ولت مستقیم نیاز دارد.
برق از ترمینال مثبت به منفی جریان پیدا می‌کند.
پتانسیل مثبت باتری از طرق جعبه فیوز در بین مصرف کننده ها پخش می‌شود.
پتانسیل منفی باتری از طریق گیربکس به کل بدنه خودرو متصل است.
خودرو برق را در حالتی که خاموش است از باتری می‌گیرد.
آلترناتور موازی با باتری نصب می‌شود و با شروع کار موتور، برق تولید می‌کند.

مدارهای الکتریکی خودرو
مدار شارژ
دینام و آلترناتور برق را تولید و در باتری ذخیره می‌کنند.

مدار روشنایی
این مدار تمام چراغ‌های خودرو را در بر می‌گیرد. این مدار برق مورد نیاز را قبل از سوئیچ می‌گیرد و با خاموش بودن خودرو، برق را به سیستم روشنایی می‌رساند.

مدار جرقه زنی
شمع های ماشین، وایر، کامپیوتر، کوئل و دلکو در دسته مدار جرقه زنی قرار می‌گیرند.